Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

kalbien
5192 6dd9 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacomatosegirl comatosegirl

July 08 2019

kalbien

July 05 2019

kalbien
5454 a390 500
Reposted fromyikes yikes viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kalbien
kalbien
1580 3b8d 500
Reposted frombookart bookart
kalbien
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
Reposted fromxalchemic xalchemic viazielono zielono
kalbien
1812 c721
Reposted fromczajnikq czajnikq viazielono zielono

July 01 2019

kalbien
5539 1a5f 500

these are the furniture you're looking for!
kalbien
Życie to wiel­ka res­taurac­ja ot­warta przez całą dobę. Ni­by ma bo­gate me­nu ale i tak połowa z tych rzeczy aku­rat się skończy, gdy będziesz chciał je zamówić. Kel­nerką w przykrótkiej spódniczce jest Przez­nacze­nie. Ty de­cydu­jesz, co chcesz zjeść, ale to od niej za­leży w ja­kim cza­sie i sta­nie ot­rzy­masz zamówiony po­siłek. Kręci z nią ochro­niarz-Los, le­piej na niego uważaj, bo nap­rawdę pot­ra­fi dać w kość. Pi­janym bar­ma­nem za ladą jest Szczęście i bar­dzo często nie tra­fia do two­jego kieliszka. Miłość - za­pom­niana przez wszys­tkich kuchar­ka - cza­sem tra­ci smak i źle przyp­ra­wi to i owo. Nadzieja pra­cuje tu tyl­ko ja­ko sprzątaczka. Przychodzi o dwóch po­rach - bar­dzo wcześnie i bar­dzo późno, to dla­tego niewiele osób ją spo­tyka, a reszta nie do­cenia jej pracy.
Różni ludzie mogą do­siąść się do two­jego sto­lika, ale pa­miętaj: na ko­niec uczty każdy i tak dos­ta­nie od­dziel­ny rachu­nek.
— internet
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty
kalbien
8669 a02d 500
Reposted fromsoftboi softboi viacomatosegirl comatosegirl

June 22 2019

kalbien
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
kalbien
Reposted frommesoup mesoup viapannakies pannakies
kalbien
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

June 11 2019

kalbien
5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viacomatosegirl comatosegirl
kalbien
5636 d110 500
jak w tym komiksie, o ali: "świetny preformens, taki prześmiewczy"
warsaw, 2019-06-07, the warsaw hub scrapper (still not finished) is on fire and people got free show

June 07 2019

kalbien
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakikkeer kikkeer
kalbien
Reposted fromshakeme shakeme via000monnnn066 000monnnn066
kalbien
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl