Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

kalbien
Reposted fromFlau Flau viageralt geralt
kalbien
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viageralt geralt
kalbien
purpose
Reposted frommajkey majkey viageralt geralt
kalbien
9109 66f4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viageralt geralt
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viacomatosegirl comatosegirl
kalbien
5354 093a
Reposted fromoutline outline viamy-anxieties my-anxieties
kalbien

Photographs of Bath, England x

kalbien
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
Reposted fromFlau Flau viamy-anxieties my-anxieties
kalbien
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viapannakies pannakies
kalbien
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazielono zielono
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viazielono zielono
kalbien
5449 a44d
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viazielono zielono
kalbien
5602 0458 500
kalbien
5546 9924 500

May 30 2019

kalbien
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viaanne-marie anne-marie
kalbien
2626 4934 500
Reposted fromzciach zciach viaanne-marie anne-marie

May 25 2019

kalbien
- Jesteście ze sobą od dwudziestu pięciu lat.
- Jesteśmy dłużej razem niż osobno.
- Tata mówił, że po pierwszej randce wsiadł do samochodu i tak za tobą tęsknił, że musiał wrócić.
- Wiem, patrzyłam na niego z okna. Gdy zobaczyłam, że wraca, prawie rzuciłam mu się w ramiona.
- Powinnaś była to zrobić.
- Wiem, ale zwykle za dużo myślę.
- To prawda.
- Nie popełniaj tego samego błędu.
— "Mój przyjaciel Hachiko" (2009)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielono zielono

May 22 2019

kalbien
kalbien
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl